Εταιρική Διακυβέρνηση

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2010


Skip Navigation Links.
Σελίδα 1   Σελίδα 2   Σελίδα 3   Σελίδα 4   Σελίδα 5   Σελίδα 6   Σελίδα 7  

Μέρος Α


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Claridge Public Ltd (“Εταιρεία”) θεωρεί ότι η καθιέρωση των αρχών και διατάξεων του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (“Κώδικας”) είναι αναγκαία για την επίτευξη σωστής και αποτελεσματικής διοίκησης στην Εταιρεία και για την προάσπιση των συμφερόντων των μετόχων της Εταιρείας.


Μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 13 Ιανουαρίου 2003, η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τον Κώδικα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και έκτοτε συνεχίζει τη δέσμευση της για τη συνεχή εφαρμογή των αρχών και διατάξεων του.


Το Διοικητικό Συμβούλιο της θυγατρικής εταιρείας Amathus Vacation Ownership Ltd αποτελείται από τα ίδια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και κατά τις συνεδριάσεις τόσον του Διοικητικού Συμβουλίου όσον και των Επιτροπών της Εταιρείας που λειτουργούν με βάση τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, εξετάζονται και τα θέματα της θυγατρικής εταιρείας. Υπό το φως των προηγούμενων, οι πρόνοιες του Κώδικα εφαρμόζονται και στην θυγατρική εταιρεία.


Μέρος B


Το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει ότι έχει τηρήσει τις πιο κάτω αρχές και διατάξεις του Κώδικα εκτός από αυτές που δίνεται σχετική επεξήγηση στη έκθεση.


B.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ


Διοικητικό Συμβούλιο


Τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται από το καταστατικό της Εταιρείας, την ισχύουσα νομοθεσία καθώς επίσης και τον Κώδικα. Μέσα στα πλαίσια αυτά τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:


  • τον καθορισμό των στόχων και τη στρατηγική πολιτική της Εταιρείας
  • την ετοιμασία και έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Εταιρείας
  • τη λήψη απόφασης για τις σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες
  • τη λήψη απόφασης για τις συγχωνεύσεις / εξαγορές
  • την ετοιμασία και υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας
  • τη συμμόρφωση της Εταιρείας με νόμους και κανονισμούς
  • την επίβλεψη της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου στην Εταιρεία
  • το διορισμό και τερματισμό των υπηρεσιών των εξωτερικών ελεγκτών (μετά από τη σχετική εξουσιοδότηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης) και του εσωτερικού ελεγκτή
  • την έγκριση της έκθεσης για τη Εταιρική Διακυβέρνηση
  • τον καθορισμό της πολιτικής αφυπηρέτησης των Διοικητικών Συμβούλων.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συνεδριάσει έξι (6) φορές και συμμορφώνεται με την σχετική διάταξη του Κώδικα.