Κεντρική Σελίδα

Claridge Public Ltd


Χώρα συστάσεως


Η Εταιρεία συστάθηκε με έδρα την Κύπρο ως δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σύμφωνα με των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών. Το εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην Οδό Γεωργίου Γενναδίου 10, Λεμεσός.Κύριες δραστηριότητες


Η Εταιρεία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Amathus Vacation Ownership Limited (“η Εξαρτημένη”) της οποίας η κύρια δραστηριότητα είναι η ανέγερση πολυτελών επαύλεων και διαμερισμάτων και η διάθεσή τους ως ιδιόκτητες οικιστικές μονάδες.


Η Εταιρεία κατέχει 31,87% του μετοχικού κεφαλαίου της συνδεδεμένης εταιρείας Leisure Holding S.A. η οποία είναι ο μόνος μέτοχος της Λάνδα ΑΞΤΕ ιδιοκτήτριας του Amathus Beach Hotel Rhodes, ενός υπερπολυτελούς ξενοδοχείου 318 δωματίων και 37 σουιτών με ιδιωτικές πισίνες στη Ρόδο, Ελλάδα.