Γενικές Πληροφορίες

Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοιΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
Vasiliou Andreas -       ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Laniti Tzoanna -       ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Lanitis Platon E. -       ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Loutsios Giannos A. -       ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Solomonides Demetris -       ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Charitou Costas -       ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Hadjikyriacos Michalis -       ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
P & D Secretarial Services Limited Οδός Γεωργίου Γενναδίου 10 Agathangelos Court, 3ος όροφος 3041 Λεμεσός


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Οδός Γεωργίου Γενναδίου 10 Agathangelos Court, 3ος όροφος 3041 Λεμεσός

Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του κεφαλαίου της Εταιρείας


Στις 24 Απριλίου 2010 οι ακόλουθοι μέτοχοι κατείχαν κατά κυριότητα πάνω από 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.


Πλήρως πληρωθείσες μετοχές
%
Amathus Public Limited 40,53
Strawdale Limited 18,94
Powergen Holdings Limited 7,25